Informatie voor berijven

Mensen die leven voor hun bedrijf gaan winnend uit deze crisis komen,
Mensen die leven van hun bedrijf gaan verliezen.


Conto bvba - mailing 12/04/2020 - Uitbreidingen Hinderpremie
Lijst met webshops van Belgische bedrijven. (dd 10/04/2020)
Conto bvba - mailing 26/03/2020 : 11:30 : Hinderpremie link toegevoegd

De hinderpremie kan hier aangevraagd worden (het kan zijn dat u even geduld moet hebben, ..)

Zijn de aangepaste regels rond bedrijven niet duidelijk? Lees het hier

Informatie voor bedrijven:

Mensen die leven voor hun bedrijf gaan winnend uit deze crisis komen,
Mensen die leven van hun bedrijf gaan verliezen.

test

 • Op 01/04/2020 werden er vele zaken aan dit artikel toegevoegd, deze staan vetgedrukt.

  Beste ondernemer hier volgt een overzicht van de maatregelen, u aangeboden door Accountantsbureau Conto bvba:


  Onmiddellijke bedrijfsondersteunende maatregelen voor ondernemingen

  1. Tijdelijke werkloosheid

  Door de impact van het coronavirus zullen ondernemingen die hinder ondervinden door het Coronavirus en daardoor personeel tijdelijk niet kunnen tewerkstellen, een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  Dit betekent concreet dat bedrijven zich kunnen richten tot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om beroep te doen op dit stelsel.
  Hierbij zal de onderneming duidelijk moeten aantonen dat er een link is tussen het coronavirus en de overmacht.
  Daarnaast zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
  • Het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis
  • De feiten gebeuren onafhankelijk van de wil = de fout van de werkgever en/of de werknemer
  • De uitvoering van de overeenkomst wordt volledig onmogelijk gemaakt door de ingeroepen overmacht
  • De onmogelijkheid te werken heeft een tijdelijk karakter. Indien de gebeurtenis dermate is dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk wordt, dan kan tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht niet worden ingeroepen. Eventueel moet dan een omwille van overmacht een einde gesteld worden aan de arbeidsovereenkomst.
  • De werkgever moet zijn administratieve verplichtingen tegenover RVA naleven
  • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

  Ook wanneer één van uw werknemers omwille van persoonlijke of professionele redenen in China verblijft en ofwel niet tijdig naar België kan terugkeren omwille van het vliegverbod ofwel bij terugkeer naar België in quarantaine moet geplaatst worden omwille van een risico op besmetting, kan u een beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid en bent u aan de betrokken werknemer geen loon verschuldigd. Meer info op de site van de RVA

  Wij raden u aan om uw sociaal secretariaat te contacteren.

  2. Uitstel van bepaalde betalingen of belastingen

  Op vrijdag 6 maart heeft de federale regering tien maatregelen goedgekeurd ten gunste van bedrijven en zelfstandigen in het kader van de coronavirus epidemie. Bedrijven die kunnen aantonen dat ze betalingsmoeilijkheden hebben als gevolg van het coronavirus zullen hun betalingen kunnen spreiden of uitstellen, zonder dat ze een boete krijgen. Het gaat dan om RSZ-betalingen, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting.
  Daarnaast kunnen ze ook een betalingsplan bekomen voor de patronale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020. Die kunnen worden gespreid over een periode van 18 maanden, zonder gerechtelijke invordering.

  Er zijn echter voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zodra er zich betalingsproblemen voordoen, moet het bedrijf dit melden. Het moet tevens aantonen dat de omzetdaling of de annulatie van bestellingen en boekingen het rechtstreekse gevolg is van het coronavirus of van een kettingreactie van problemen bij partnerbedrijven.

  Uitgebreide info en aanvraagformulieren vindt u hier: Steunmaatregelen betreffende het Coronavirus-Covid19

  Onmiddellijke ondersteunende maatregelen voor zelfstandigen

  Indien u getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus, kan u aanspraak maken op volgende betalingsfaciliteiten, naargelang het geval:

  1. Vermindering van de voorlopige bijdragen voor het jaar 2020
   Indien u moeilijkheden ondervindt door het coronavirus, kan u bij uw instelling een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020, aangezien uw beroepsinkomsten lager zijn dan één van de wettelijke drempels. Contacteer uw sociaal verzekeringsfonds om na te gaan welke procedure u moet volgen.
  2. Uitstel van betaling van de voorlopige sociale bijdragen voor beide kwartalen van 2020.
   Indien u, naar aanleiding van het coronavirus, problemen ondervindt met uw betalingen, kan u bij uw socialeverzekeringsfonds een schriftelijke aanvraag indienen om uitstel van betaling te bekomen voor de voorlopige sociale bijdragen van beide kwartalen van 2020.

   De bijdrage voor het 1e kwartaal van 2020 zal betaald moeten zijn voor 31 maart 2021 en de bijdrage voor het 2e kwartaal 2020 voor 30 juni 2021. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen, noch voor regularisaties van verstreken periodes.

   De aanvraag moet ingediend worden:

   • Vóór 31 maart 2020 15 juni 2020 om uitstel van betaling van de bijdragen van het 1e en 2e kwartaal van 2020 te bekomen.
   • Vóór 15 juni 2020 om uitstel van betaling van de bijdrage van het 2e kwartaal van 2020 te bekomen.

   Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen binnen de verlengde termijn worden betaald. In dat geval zullen de verhogingen automatisch kwijtgescholden worden.

   Gelieve hiervoor rechtstreeks uw sociaal verzekeringsfonds te contacteren per e-mail met volgende gegevens en vraag tot uitstel:

   • Naam en voornaam
   • Woonplaats
   • Rijksregisternummer (tevens uw klantnummer)
   • Ondernemingsnummer
   • Beroepsactiviteit waar je in actief bent


   U vindt de contactgegevens van uw sociaal verzekeringsfonds op uw laatste aanrekening.

   De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

   Let wel: deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen. U kunt desgevallend de betaling van het eerste kwartaal inhouden.
   Voor de bijdragen over het eerste kwartaal 2020 geldt automatisch en zonder tussenkomst: een automatische kwijtschelding van de verhogingen voor alle bijdrageschulden met vervaldag 31 maart 2020 die op 31 maart niet betaald zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor de voorlopige bijdragen voor het eerste kwartaal 2020, maar ook voor eventuele regularisatiebijdragen. Deze sociale bijdragen moeten nu op 30 juni betaald zijn, tenzij een extra betalingsuitstel wordt aangevraagd.

   Let wel: Dit uitstel is niet zonder gevolgen. Wanneer de betaling van de sociale bijdragen pas in 2021 wordt uitgevoerd, dan zal dit uitstel een impact hebben op de  fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2020.

   Toegevoegd op 01/04/2020
      Eén van de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies is dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar. Als de zelfstandige zijn uitgestelde sociale bijdragen vóór 31/12/2020 betaalt, dan zullen de VAPZ-premies vanzelfsprekend aftrekbaar zijn.
   Daarnaast zorgt het uitstel voor minder aftrekbare kosten in 2020 en net meer in 2021 wat voor een jojo-effect in uw resultaten (en belastingen) kan zorgen.


  3. Vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020

  4. Indien u getroffen wordt door deze epidemie, kan u een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij je sociale verzekeringsfonds. Dit moet aangetekend gebeuren. Je socialeverzekeringsfonds zal uw dossier doorsturen naar de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ. De behandeling van uw aanvraag door het RSVZ zal quasi automatisch gebeuren voor deze kwartalen.

   Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is nl. niet mogelijk. Deze vrijstelling is enkel bedoeld voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.
   Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus). Hou er ook rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.
   Aanvragen doe je rechtstreeks bij de overheid of via uw sociaal verzekeringsfonds:


   Ook hier vragen we u om rechtstreeks contact met uw sociaal secretariaat op te nemen.

   Deze aanvragen moeten aangetekend worden opgestuurd.

   Indien je van deze maatregel gebruik maakt en met een vennootschap werkt, gelieve ook uw sociaal secretariaat te contacteren om uw loon (tijdelijk) stop te zetten.

   Wij zijn voorstander om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan je lager aanvragen (lees: binnen het jaar).

  5. Overbruggingsrecht


  6. Indien u door het coronavirus gedwongen bent om uw activiteit te onderbreken, kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een vervangingsinkomen binnen het kader van het overbruggingsrecht. Voorbeeld: een quarantaine die opgelegd wordt door de buitenlandse of Belgische overheid (zonder effectief ziek te zijn). Indien u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, kan u genieten van een vervangingsinkomen ten bedrage van 1.266,37 euro per kalendermaand van onderbreking (1.582,46 ingeval van gezinslast).

   Voor wie:

   WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

   NIET: Zelfstandigen in bijberoep met onvoldoende bijdragen (zie onder), gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

   Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

   Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niets uit.

   kom je ook in aanmerking voor de hinderpremie uitgekeerd door VLAIO? Dan kan je je overbruggingsrecht en de hinderpremie combineren. Over de hinderpremie lees je hieronder meer.

   Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer zelf via het sociaal verzekeringsfonds, dat de uitkering zal uitbetalen.

   Bedrag uitkering:

   • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
   • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
   • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

   Zij ontvangen een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

   Manier van aanvraag:

   Via webformulier (snelste en makkelijkste optie!!):
   • Voor Xerius: via deze link
   • Voor Acerta: via deze link
   • Voor Liantis: enkel mogelijk via e-mail of post

   Of per post / e-mail:


   Om het overbruggingsrecht te kunnen krijgen, moet je voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen.

   Toegevoegd op 1 april 2020:
   Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

   Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten.  Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.

   Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

   Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep nà 01/01/2018 (lees geen wijzigingen van hoofd- naar bijberoep of omgekeerd), komen dus NIET in aanmerking..

   Vb. Dirk Jacobs is zelfstandige in bijberoep. Zijn sociale bijdragen worden voorlopig berekend op 2017, op een inkomen van 34.528,22 euro. hij betaalt minstens de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Hij komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

   2020INKOMENJAARSOC. BIJDR.OVERBRUGGINGSRECHT?
   Bijberoep 2020/134.528,22€20171823,54 EUROJA
   Bijberoep 2020/14.176,24€2017220,56 EURONEEN
   Bijberoep 2020/14.176,24€2020220,56 EURONEEN
   Bijberoep 2020/134.528,22€20201823,54 EURONEEN


   Door het ministerieel besluit worden bouwfirma’s aan banden gelegd maar zijn ze niet verplicht om te sluiten. Hoewel ze niet moeten sluiten, heeft dit toch gevolgen voor de toekenning van het overbruggingsrecht omdat de voorwaarde van minstens 7 opéénvolgende dagen onderbreking vervalt. Als gevolg van deze interpretatie hebben zij recht op het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april, rekening houdend met de reeds bestaande voorwaarden.

   Welke bouwbedrijven komen in aanmerking?

   Bedrijven zoals loodgieters, schilders, dakdekkers, stukadoors, ...die vallen onder het paritair comité PC 124.

   Wat met vrijwillige onderbreking?

   Zij mogen offertes en facturen opmaken om het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.


   Er worden nu ook halve uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen. Voor de maanden maart en april kan je maximaal een halve uitkering overbruggingsrecht aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht voor:
   1. 1°. De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen).
   2. 2°. De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen).

   Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal:
   • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
   • 807,05 euro/maand (met gezinslast).

   Opgelet: het betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep / actieve gepensioneerde zelfstandige aanspraak kan maken. Indien hij of zij reeds een vervangingsinkomen geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd. M.a.w. cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is in bepaalde gevallen wel mogelijk.

   Zelfstandigen met startdatum 01/01/2018 of later, komen niet in aanmerking voor een halve uitkering.

   5. Vlaamse hinderpremie

   De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

   Ondernemers in hoofdberoep die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.

   De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

   Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

   Premie:
   • Volledige sluiting: 4000€ en na 21 dagen 160€/dag
   • Weekend sluiting: 2000€ en na 21 dagen 160€/dag

   Hoe aanvragen:
   De hinderpremie kan hier aangevraagd worden (het kan zijn dat je even geduld moet hebben, want er zijn wachtenden voor u!)

   De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronamaatregelen worden ingediend.
   Tot 19 mei kan dus de premie aangevraagd worden.

   Dit zijn de verschillende mogelijkheden tot aanmelden:


   Op 1april werd  er in Vlaanderen een ‘Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

   Voor wie?
   • Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.
   • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro


   • Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

    Omzetverlies van -60%

    Bedrag?
    • 3.000 euro of 1.500 euro éénmalig
    • Aanvraag via Vlaio


    Steunmaatregel
    • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
    • Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper = 3.000 euro
    • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer.
    • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
    • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
    • Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.


    Verdere details volgen wellicht op de website van Vlaio en het is nog wachten op de mogelijkheid tot aanvraag via de toepassing.

    6. Arbeidsongeschiktheid

    Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

    Uitkering:

    Met gezinslast : 62,08€ per dag

    Alleenstaande : 49,68€ per dag

    Samenwonende : 38,10€ per dag

    Hoe aanvragen:
    Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. Wellicht wordt deze maatregel versoepeld.

    Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Dit vind je terug op de website van je ziekenfonds. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.

    7. Uitstel van betaling en garantieregeling

    De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

    Daarnaast geven banken kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:
    • Omzet moet fors teruggevallen zijn
    • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers
    • Al dan niet gedwongen om te sluiten
    • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten


    De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

    Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.


    Voorlopig is het nog zien hoe deze zaken aan te vragen zijn en hoe soepel de banken zullen zijn.In de media is verschenen dat de kantoorhouders nog op instructies van hogerhand wachten. Alles wordt in de komende weken duidelijk.

    De garantieregeling betekent in het kort dat het makkelijker zal zijn om financiering te bekomen aangezien de overheid borg zal staan. Ook hier is het wachten op details en uitwerking.

    8. Het Advies van Conto bvba:

    • Vraag uitstel van betaling aan van sociale bijdragen (1 jaar) en desgevallend van belastingen. Vermindering blijft gissen naar het uiteindelijke inkomen en vrijstelling is verlies van rechten
    • Toch volledige vrijstelling sociale bijdragen aanvragen omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden? Best wachten tot het tweede kwartaal
    • Overbruggingsrecht aanvragen indien gesloten
    • Vergeet je niet te registreren voor de Vlaamse Hinderpremie (vanaf 23 maart online indienen) en zorg dat je kan inloggen
    • Bij ziekte eerst je ziekenfonds verwittigen
    • Contacteer uw bank voor uitstel van betaling van leningen en/of nieuwe kredieten met overheidswaarborg(dd: 23-03-2020)


    We verwachten dat er de komende dagen nog zaken veranderen maar als er iets wezenlijk wijzigt, laten we het u weten.

    Problemen om uw personeel van thuis uit te laten werken, lees de tips hier

    Met vriendelijke groeten,

    ACCOUNTANTSKANTOOR
    Conto bvba


    De Zaatweg 4

    2200 HERENTALS

    T: 014 89 55 57

    W: www.acc-conto.be

    BTW: BE0542.470.124

    Toch nog vragen? bel bovenstaand nummer of bezoek -website

    Is uw bedrijf nog niet bereikbaar vanop afstand (voor al uw medewerkers)?
    Wij implementeren Odoo!

    Podcast: Raf Stevens sprak met Jo De Wolf #coronavirusVerborgenSchat
    Deze podcast staat op Soundcload,
    Ook op Spotify
    En op iTunes: Spotify